Tolkuren leefsituatie zonder maximum

Antwerpen, 5 april 2017

Aan: Bijzondere Bijstandscommissie VAPH
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1210 Brussel

Betreft: tolkuren leefsituatie VAPH

Beste,

Als dove persoon heb ik recht op 18 (mits motivatie 36) tolkuren voor de leefsituatie per jaar betaald door het VAPH.

Het is nu begin april, en mijn 18 uren zijn op. Ik heb nog een extra 18 uren aangevraagd maar verwacht dat deze tegen de zomervakantie ook opgebruikt zijn (als het niet al veel vroeger is). Dat wil zeggen dat ik voor de resterende maanden van 2017 geen tolkuren meer heb.

Ik heb die nochtans nodig, want ik gebruik ze voor allerhande zaken:

  • medische situaties (dokters- en ziekenhuisafspraken voor zowel mijzelf als mijn kinderen)
  • afspraken met kinderopvang en school van mijn kinderen
  • contacten ivm aankoop van bepaalde dingen
  • bijwonen van lezingen, vormingen, … in mijn vrije tijd
  • bepaalde activiteiten met mijn kinderen
  • en vooral allerlei sociale aangelegenheden zoals trouwfeesten, recepties, straatfeesten, familiefeesten, begrafenissen etc.

U begrijpt hopelijk dat voor al deze situaties 36 tolkuren per jaar niet zal voldoen. En dat is dan nog in de veronderstelling dat er niets onverwachts gebeurt zoals bvb. gezondheidsproblemen van mijzelf of iemand in mijn gezin. Ik vind het ook een aantasting van mijn persoonlijke vrijheid dat bepaalde situaties in mijn privé-sfeer ontoegankelijk zullen zijn.

België ratificeerde de VN Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap. Op basis hiervan zou men kunnen verwachten dat openbare diensten gesubsidieerd door de overheid, ziekenhuizen, scholen en dergelijke zelf voorzien in toegankelijkheid voor dove Vlaamse gebarentaligen. Helaas gebeurt dit nog maar zeer zelden en is het hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de dove persoon zelf om in toegankelijkheid te voorzien.

Wanneer mijn tolkuren weldra op zullen zijn zal ik geconfronteerd worden met problemen. Ik ben niet bereid mijn gezondheid of die van mijn gezin daarvoor te hypothekeren doordat ik bvb. een gesprek met een arts niet kan begrijpen.

Ik vraag dan ook aan de Bijzondere Bijstandscommissie met aandrang een afwijking op deze algemeen geldende regel van maximum 36 tolkuren voor de leefsituatie per jaar. Graag ontvang ik voor 2017 nog extra tolkuren, zonder maximumgrens.

Alvast bedankt om mijn vraag in overweging te nemen.

Met vriendelijke groet

Maartje De Meulder

CC CAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s